Photography: Uzi Porat

Photo: Uzi Porat

Address: Harakevet 22, Tel Aviv  6618301 תל אביב יפו

Tel:03-6773000