top of page

Photography: Sean Litchfield

עיצוב מתחם משרדים לחברת אכסון המידע הישראלית, קמינריו. הקונספט העיצובי נבנה סביב הסיפור של "זכרונות", תוכן המשקף את הפעילות המרכזית של החברה (אכסון מידע...) ומתקשר את המהות של המותג למבקרים מבחוץ ולעובדים. על בסיס הסיפור הזה נבנתה סכימת חומרי גמר שיש להם היסטוריה ואופי חזקים, כמו בריקים מפירוק, עץ ממוחזר, ליטוששל רצפת הבטון המקורית של הבניין וכו', המהדהדים את הנושא של זיכרון.

​​

הקומות השונות קיבלו כל אחת דגש סיפורי אחר סביב הנושא המרכזי של זכרונות – זכרונות ילדות, קולנוע, מוזיקה וכו' – והתכנים הללו הובאולידי ביטוי בחומריות הכללית, בריהוט המשלים, בגרפיקה ובסטיילינג. הקו העיצובי הוא אקלקטי באופן מובהק, במטרה ליצור סביבה בלתיפורמאלית וחמה, ולאפשר למגוון רחב של משתמשים

ומבקרים להתחבר למקום

Photography: Sean Litchfield

Kaminario Offices | Boston

bottom of page